Dakspecialist De Arend

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dakspecialist De Arend

Adres: Jan van Riebeecksingel 22, 5223 HC ‘s-Hertogenbosch

E-mail: info@dakspecialist-de-arend.nl

Telefoon: +31 6 112 365 85

Website: www.dakspecialist-de-arend.nl

KvK nr. 71905510

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden, waarin wij de bepalingen vastleggen waaronder wij onze diensten aan onze opdrachtgevers leveren. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door. Heeft u vragen over een of meer clausules? Aarzel niet en stel ze gerust! Wij lichten ze graag toe.

Dakspecialist De Arend is een handelsnaam van onze onderneming, een besloten vennootschap gevestigd in Jan van Riebeecksingel 22
5223 HC ‘s-Hertogenbosch en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 71905510.

ALGEMENE VOORWAARDEN – Dakspecialist De Arend

Artikel 1 – Definities

Uitvoerder: Dakspecialist De Arend, gevestigd te Jan van Riebeecksingel 22, 5223 HC ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 71905510.
Telefoonnummer: +31 6 112 365 85.

E-mailadres: info@dakspecialist-de-arend.nl

 1. Algemene condities: de condities die hier vermeld staan.
 2. Defect: er is sprake van een mankement als het opgeleverde, of een onderdeel ervan, niet de kenmerken bezit die essentieel zijn voor normaal gebruik. Hierbij wordt uitgezonderd situaties waarin de Aannemer op instructie van de Opdrachtgever heeft gehandeld en/of het mankement binnen de risicosfeer van de Opdrachtgever valt.
 3. Taak: het uitvoeren van werkzaamheden door de Dakdekker in de ruimste zin van het woord voor de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever: degene met wie de Dakdekker in onderhandeling treedt en/of met wie de Dakdekker een overeenkomst aangaat voor het uitvoeren van de Opdracht, die ofwel een consument is, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of een Vereniging van Eigenaren.
 5. Overeenkomst: de afspraak om werkzaamheden uit te voeren door de Dakdekker voor de Opdrachtgever, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, werkzaamheden aan daken, dakkapellen, schoorstenen, onderhouds-, renovatie-, herstel- en reparatiewerkzaamheden, vervanging, bedekking, bescherming, inspectie, isolatie, het opsporen en verhelpen van lekkages, coatings, dakpannen, nokvorsten, bitumen dakbedekking, en het bestrijden van overlast door dieren.
 6. Betrokkenen: Aannemer en Opdrachtgever gezamenlijk.
 7. Tekortkoming: Een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of gerelateerd aan de Overeenkomst, die door de Aannemer wordt geschonden of verwaarloosd, en waarbij deze schending of nalatigheid niet onmiddellijk kan worden hersteld; of als de schending of nalatigheid wel hersteld kan worden, deze niet binnen dertig (30) dagen is hersteld na een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever waarin wordt geëist dat deze schending of nalatigheid wordt hersteld.

Artikel 2 – Toepasbaarheid van algemene condities

 1. Alle rechtsbetrekkingen tussen de Dakdekker en Opdrachtgever, met inbegrip van verstrekte offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen, vallen onder deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook relevant voor nieuwe, gewijzigde of aangevulde Overeenkomsten, evenals voor rechtsverhoudingen die voortvloeien uit een dergelijke Overeenkomst, zelfs na het beëindigen ervan.
 2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen door de betrokken partijen. De toepasbaarheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Voor de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden wordt een elektronisch bericht (e-mail, WhatsApp, Telegram, Instagram, LinkedIn, enz.) gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.
 4. De Dakdekker heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zijn ook van toepassing op bestaande Overeenkomsten. De Dakdekker zal wijzigingen van deze voorwaarden voorafgaand aan de inwerkingtreding schriftelijk bekendmaken en indien nodig opnieuw verstrekken. De aangepaste algemene voorwaarden worden van kracht één week na bekendmaking of op een later tijdstip zoals bepaald in de bekendmaking.
 5. Als een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met dwingende wettelijke bepalingen, worden de dwingende bepalingen geacht in de plaats te komen van de ongeldige artikelen.
 6. Als een artikel geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet-afdwingbaar of onuitvoerbaar wordt bevonden, blijven de overige artikelen onveranderd en volledig van kracht. De partijen zullen trachten het betreffende artikel te vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke intentie van de Partijen.
 7. Opvallende fouten (zoals schrijffouten, typefouten en/of onjuiste berekeningen) in offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, facturen, Overeenkomsten, enzovoort, binden de Dakdekker niet. De Dakdekker zal deze fouten zo spoedig mogelijk corrigeren.

Artikel 3 – Oprichting Overeenkomst, aanbiedingen en offertes

 1. Indien de Klant wenst gebruik te maken van de diensten die de Uitvoerder aanbiedt, kan de Opdracht hiertoe schriftelijk of mondeling plaatsvinden, of – in voorkomend geval – voortkomen uit een handeling, zoals het aanvangen van de werkzaamheden bij spoedopdrachten. Meestal zal de Klant een prijsopgaaf aanvragen via een formulier op de website: www.dakspecialist-de-arend.nl.
 2. Voorstellen en prijsopgaven van de Uitvoerder blijven hoogstens veertien (14) dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is vermeld. Offertes worden verstuurd via administratiesoftware en deze kunnen door de Klant digitaal worden ondertekend.
 3. De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging van de Uitvoerder aan de Klant, tenzij de Uitvoerder anders beslist.
 4. Alle (op)levertermijnen voor de uit te voeren werkzaamheden zoals vermeld in voorstellen, prijsopgaven en opdrachtbevestigingen waarop een Overeenkomst is gebaseerd, zijn richtlijnen. Het overschrijden van dergelijke termijnen geeft de Klant geen recht om de Overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen.
 5. Voorstellen en prijsopgaven zijn niet automatisch van toepassing op aanvullende dienstverlening van de Uitvoerder, tenzij de Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 6. De Uitvoerder behoudt zich het recht voor om de Opdracht te weigeren om redenen die voor hem van belang zijn.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door Aannemer naar beste kennis en kunde uitgevoerd, volgens de standaarden van adequaat vakmanschap. De toewijding van Aannemer aan de opdracht is altijd een inzetverplichting en nooit een resultaatsverplichting.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van Aannemer om Opdrachtgever te informeren of te attenderen op de essentiële materialen en/of hulpstoffen die vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Artikel 7:754 BW is overeenkomstig van toepassing, met uitzondering van situaties waarin Opdrachtgever verzuimt om gehoor te geven aan dergelijke waarschuwingen van Aannemer. Alle schade die voortvloeit uit deze situatie of daarmee verband houdt, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. De uitvoering van de Overeenkomst wordt te allen tijde afgestemd in wederzijds overleg, na aanvaarding zoals beschreven in artikel 3 en na de betaling van het eventueel overeengekomen voorschot.
 4. De locatie die door Opdrachtgever is aangewezen voor de uitvoering van de Opdracht geldt als de plek waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, behalve als Partijen anders overeenkomen.
 5. Aannemer heeft de bevoegdheid om de werkzaamheden onder de Overeenkomst te laten uitvoeren door assistenten of externe partijen.
 6. De verantwoordelijkheid om Aannemer tijdig met de Opdracht te laten starten, berust bij Opdrachtgever. Dit betekent onder andere, zij het niet exclusief, dat Opdrachtgever ervoor moet zorgen dat Aannemer toegang heeft tot correcte en alle relevante informatie die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, zelfs wanneer de informatie afkomstig is van derden en Opdrachtgever daarvan afhankelijk is. Ook moet Opdrachtgever ervoor zorgen dat Aannemer, evenals diens werknemers en externe partijen, onder veilige omstandigheden kunnen werken op de aangewezen locatie. Daarnaast moet Opdrachtgever garanderen dat alle overeengekomen benodigde hulpmiddelen en dergelijke beschikbaar zijn op het moment dat Aannemer aanvangt met de werkzaamheden. Als Opdrachtgever de bepalingen in dit artikel schendt of nalaat na te leven, waardoor een (gedeelte van de) Overeenkomst niet uitvoerbaar is, valt dit volledig en zonder vermindering onder de verantwoordelijkheid en het risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer van alle mogelijke schade die voortkomt uit een dergelijke situatie.
 7. Opdrachtgever moet zich onthouden van gedrag dat als ongepast, onbetamelijk of misleidend kan worden beschouwd. Artikel 10 (Beëindiging) is van overeenkomstige toepassing, maar laat de mogelijkheid open voor (aanvullende) schadevergoeding als gevolg van schade voortvloeiend uit zulk gedrag en andere wettelijke middelen die Opdrachtgever toekomen.

Artikel 5 – Afrekening

 1. Aannemer is gerechtigd om voorafgaand aan de aanvang van de Overeenkomst een billijke vooruitbetaling bij Opdrachtgever in rekening te brengen; het bedrag van de vooruitbetaling zal nooit de vijftig procent (50%) van de overeengekomen prijs overschrijden.
 2. Als Opdrachtgever verzuimt om het volledige vooruit te betalen bedrag (tijdig) te voldoen, behoudt Aannemer het recht om de voortgang van de werkzaamheden onder de Overeenkomst op te schorten totdat het overeengekomen gedeelte alsnog is afgerekend. Een vertraagde (op)levering kan dan niet tegen Aannemer worden ingebracht.
 3. Na afronding van de Opdracht wordt het eindproduct aan Opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever wordt geacht de factuur voor de voltooide Opdracht onmiddellijk na de oplevering te voldoen. Hoewel Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de factuur direct te voldoen, dient de betaling in ieder geval binnen één (1) dag na de factuurdatum te geschieden.
 4. In geval van omstandigheden zoals beschreven in artikel 8.2, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
 5. De betaling dient te geschieden op het door Aannemer opgegeven bankrekeningnummer.
 6. Als Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verstuurt Aannemer hem één keer een ingebrekestelling waarin Opdrachtgever wordt gesommeerd om de factuur binnen veertien (14) dagen te voldoen. Als Opdrachtgever nog steeds niet betaalt, verkeert hij automatisch in verzuim en behoudt Aannemer het recht om verdere verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten.
 7. Bij verzuim van Opdrachtgever of enige andere tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van of in relatie tot de Overeenkomst, komen alle kosten die Aannemer moet maken voor het innen van de vordering, zowel in als buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever. Naast de hoofdsom is Opdrachtgever ook de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Aannemer, berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor elke te late betaling na ingebrekestelling geldt een minimumbedrag van € 40,00 (veertig euro) voor het incasseren van de vordering. Aannemer behoudt het recht om aanvullende schadevergoeding te eisen.
 8. In geval van vertraagde betaling heeft Aannemer ook het recht om alle overige openstaande facturen en andere vorderingen onmiddellijk op te eisen, ongeacht hun opeisbaarheid. Dit geldt eveneens bij (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, liquidatie, (dreigend) faillissement, of in het geval van beslaglegging op de eigendommen van Opdrachtgever.
 9. Als Opdrachtgever weigert mee te werken aan de uitvoering van de Overeenkomst door Aannemer, ontslaat dit Opdrachtgever niet van de verplichting om het overeengekomen bedrag aan Aannemer te betalen. Dit is in lijn met andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 – Tarieven

 1. De genoemde prijzen in offertes, aanbiedingen, facturen, en soortgelijke documenten van Aannemer zijn prijzen exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW) en eventuele andere belastingen van overheidswege.
 2. Partijen kunnen een vastgesteld bedrag overeenkomen voor de uitvoering van de Overeenkomst door Aannemer. Indien er geen vast bedrag is overeengekomen tussen Partijen, kan het tarief voor de uitvoering van de Overeenkomst worden bepaald op basis van daadwerkelijk bestede uren (uurtarief). Het tarief wordt vastgesteld conform de gebruikelijke uurtarieven van Aannemer.
 3. Afhankelijk van de te verrichten Opdracht, kan het zijn dat Opdrachtgever hulpmiddelen moet aankopen of dat Aannemer deze hulpmiddelen namens Opdrachtgever aanschaft. Hierbij kan gedacht worden aan zaken zoals pannenliften, grindzuigers, valbeveiliging, transport, hoogwerkers, en containers, enzovoorts. Deze kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Bij het aangaan van de Overeenkomst kan Aannemer een schatting geven van de benodigde uren voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze urenindicatie is gebaseerd op de feiten en omstandigheden die op dat moment bekend zijn. Onvoorziene feiten of omstandigheden die Aannemer niet kon voorzien bij het sluiten van de Overeenkomst kunnen leiden tot aanpassingen in de prijs.
 5. Aannemer behoudt het recht om tot tien procent (10%) af te wijken van de richtprijs of het geschatte aantal uren. Als de richtprijs meer dan tien procent (10%) wordt overschreden, dient Aannemer Opdrachtgever tijdig te informeren over de rechtvaardiging van de hogere prijs. In dat geval heeft Opdrachtgever het recht om het deel van de Overeenkomst dat boven de richtprijs plus tien procent (10%) uitkomt, te annuleren. De oorspronkelijke Overeenkomst blijft geldig.
 6. Kosten voor noodzakelijke uitgaven, meerwerk en/of aanpassingen die van invloed zijn op de oorspronkelijke Overeenkomst moeten door Opdrachtgever worden vergoed, met inachtneming van andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Wanneer Opdrachtgever weigert om het meerwerk zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden door Aannemer te laten uitvoeren, en hierdoor schade ontstaat met betrekking tot de oorspronkelijke Overeenkomst (zoals onvoltooide werkzaamheden waarbij geen deugdelijk eindresultaat kan worden geleverd), wordt dit niet beschouwd als wanprestatie of enige andere vorm van tekortkoming van Aannemer. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer van alle schade die voortvloeit uit deze situatie.

Artikel 7 – Prijsfluctuatie en verhoging

 1. De afgesproken vergoeding op het moment van het aangaan van de Overeenkomst wordt gebaseerd op de prijzen die op dat specifieke tijdstip gelden. Aannemer heeft het recht om de tarieven aan te passen op basis van (a) eventuele veranderingen in kostenelementen die zich voordoen tijdens de looptijd van de Overeenkomst, inclusief belastingen, heffingen of andere financiële consequenties als gevolg van overheidsmaatregelen, (b) inflatie, volgens het jaarlijks berekende consumentenprijsindexcijfer (CPI) of Dienstenprijzen (DPI) door het CBS, afhankelijk van de aard van de Opdracht en de hoedanigheid van Opdrachtgever, en (c) binnen drie (3) maanden na het aangaan van de Overeenkomst. De aangepaste tarieven zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd. In geval van prijsstijgingen binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, hebben consumenten het recht de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 8 – Duur van de Overeenkomst en Opdrachttermijn

 1. De Overeenkomst tussen de Partijen wordt aangegaan voor de periode zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen, tenzij de aard van de overeenkomst anders vereist.
 2. Aannemer biedt ook diensten aan in de vorm van een abonnement, gericht op dakinspectie en klein onderhoud. Voor dit abonnement wordt door Aannemer een offerte verstrekt, die volgens artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever moet worden aanvaard. Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, zonder mogelijkheid tot tussentijdse opzegging. Na genoemde periode wordt het abonnement automatisch stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Na de initiële termijn kan het abonnement schriftelijk worden beëindigd, met een opzegtermijn van maximaal één maand.

Artikel 9 – Aanpassing van de Overeenkomst

 1. Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan gevolgen hebben voor de voltooiingstijd van de Opdracht en/of financiële en/of kwalitatieve aspecten met zich meebrengen. Wanneer Aannemer dit vermoedt, zal hij Opdrachtgever tijdig en schriftelijk op de hoogte stellen, inclusief een indicatie van de mate waarin de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst de overeengekomen prijs en opleveringsdatum zal overschrijden. Aannemer zal pas na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever beginnen met de aanvullende werkzaamheden. Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden is hierop van toepassing.

Artikel 10 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtgever heeft de vrijheid om de Overeenkomst met Aannemer op elk gewenst moment schriftelijk op te zeggen, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Partijen.
 2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt en Aannemer heeft nog niet aangevangen met de uitvoering ervan, dient Opdrachtgever dertig (30) % van het overeengekomen aannemingsbedrag te voldoen aan Aannemer, als compensatie voor het positieve contractbelang dat Aannemer zou hebben genoten indien de Overeenkomst voltooid had kunnen worden.
 3. Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt op het moment dat Aannemer reeds is gestart met de uitvoering, of als Aannemer de Overeenkomst beëindigt volgens het daaropvolgende artikellid, is Opdrachtgever verplicht het bedrag te betalen dat overeenkomt met de reeds uitgevoerde werkzaamheden, vermeerderd met dertig (30) % als vergoeding voor voornoemd positief contractbelang.
 4. Aannemer behoudt het recht om de Overeenkomst op elk moment te beëindigen om gewichtige redenen, bijvoorbeeld als Opdrachtgever relevante informatie die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst niet, niet tijdig, of inadequaat verstrekt, waardoor Aannemer de Overeenkomst niet naar behoren kan vervullen. Opzegging door Aannemer is ook mogelijk in geval van het niet nakomen van afspraken door Opdrachtgever, onaanvaardbaar gedrag van Opdrachtgever jegens Aannemer of diens werknemers, of indien de veiligheid van genoemde personen niet kan worden gegarandeerd. Artikel 4.6 en 4.7 zijn van toepassing.
 5. Aannemer kan bovendien de Overeenkomst onmiddellijk ontbinden in geval van (aangevraagd) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, liquidatie, beslag op zaken van Opdrachtgever, of opgelegde boetes door overheidsinstanties. Alle vorderingen van Aannemer op Opdrachtgever worden in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Overmachtsclausule

 1. Als overmacht wordt beschouwd elke situatie die volledig of gedeeltelijk de nakoming van Aannemers verplichtingen jegens Opdrachtgever verhindert, of waarbij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat Aannemer aan zijn verplichtingen kan voldoen als gevolg van (a) wanprestatie of tijdelijke dan wel permanente niet-nakoming van derden waar Aannemer voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk van is, (b) overheidsmaatregelen die de uitvoering van de Overeenkomst belemmeren of beperken, (c) technische storingen of onderbrekingen in nutsvoorzieningen, (d) stakingen en werkonderbrekingen, (e) weersomstandigheden, (h) lichamelijk letsel of arbeidsongeschiktheid van Aannemer, zijn werknemers, of hulppersonen, (i) natuurrampen of kernrampen, en/of (j) oorlog en terrorisme of de dreiging daarvan.
 2. Indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in het voorgaande artikellid, waardoor Aannemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, worden deze verplichtingen gedurende die periode opgeschort. Aannemer zal trachten de Opdracht in beginsel te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Na een overmachtsituatie die dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben de Partijen het recht om het niet-uitvoerbare deel van de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Aannemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in geval van overmacht.

Artikel 12 – Compensatie en tijdelijke opschorting

 1. Opdrachtgever verzaakt aan zijn recht om een schuld aan Aannemer te vereffenen met een claim op Aannemer en om de uitvoering van enige voortkomende verbintenis uit een Overeenkomst op te schorten.
 2. Consumenten behouden het recht op compensatie en op tijdelijke opschorting voor zover dit recht krachtens de wet in specifieke situaties aan hen is toegekend.

Artikel 13 – Overdracht van privileges en plichten

 1. De privileges en plichten die resulteren uit een gesloten Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever worden gedelegeerd aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Aannemer.

Artikel 14 – Voltooiing

 1. Na de afronding van de Taak overdraagt Aannemer het voltooide werk aan Opdrachtgever, waarbij hij bevestigt dat het werk volledig is klaargemaakt voor oplevering. Bij deze oplevering kan Aannemer een overdrachtsrapport verstrekken met de gegevens met betrekking tot de oplevering. Nadat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft gehad om een grondige inspectie uit te voeren, ondertekenen Partijen het rapport. Opdrachtgever moet onmiddellijk een inspectie uitvoeren bij oplevering. Oplevering kan ook mondeling plaatsvinden.
 1. Tijdens de oplevering heeft Opdrachtgever de optie om de Taak te: (i) accepteren; (ii) onder (gemotiveerd) voorbehoud te accepteren; of (iii) onder (gemotiveerde) aanduiding van gebreken te weigeren.
 2. De Taak wordt geacht te zijn opgeleverd en (stilzwijgend te zijn) aanvaard indien (i) betaling van de overeengekomen prijs is voltooid, of als dit in delen gebeurt, betaling van de overeengekomen prijs voor dat deel is voldaan; (ii) door het in gebruik nemen van het opgeleverde werk; (iii) Opdrachtgever Aannemer niet binnen een redelijke termijn informeert over het resultaat van de inspectie; (iv) bij afwezigheid van een inspectie, terwijl Opdrachtgever wel de kans heeft gehad om deze uit te voeren.
 3. Aannemer wordt vrijgesteld van de aansprakelijkheid voor Defecten (inclusief materialen en/of hulpmiddelen) die Opdrachtgever redelijkerwijs had moeten ontdekken bij oplevering, of als Opdrachtgever al vóór oplevering op de hoogte was van een Defect maar hier niet tegen optrad. In dat geval gaat het risico over op Opdrachtgever.
 4. Defecten vóór de oplevering moeten door Aannemer worden hersteld als en voor zover deze Defecten binnen het risicogebied van Aannemer vallen.
 5. Aannemer is aansprakelijk voor verborgen Defecten, tot twee jaar na de oplevering. Daarna vervalt het recht van Opdrachtgever om Aannemer aansprakelijk te stellen. Het verborgen Defect mag echter niet aan Opdrachtgever worden toegeschreven (bijvoorbeeld door onjuist of onzorgvuldig gebruik door Opdrachtgever) en Opdrachtgever moet aantonen dat dit verborgen Defect niet ontdekt had kunnen worden bij de oplevering van de Taak. Een dergelijke bewijslast geldt niet voor de gevallen bij wet voorzien, die hierover iets anders bepaalt.

Artikel 15 – Garantie

 1. De garantie vervalt wanneer: (i) het regelmatig reinigen van de dakbedekking wordt verwaarloosd; (ii) preventief onderhoud aan de dakbedekking niet wordt uitgevoerd; (iii) Opdrachtgever externe partijen inschakelt voor werkzaamheden aan de dakbedekking; (iv) lekkage optreedt als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; (v) schade ontstaat door lekkage; (vi) de onderliggende bouwkundige constructie niet naar behoren functioneert; (vii) samenhang van de ondergrond verloren gaat; (viii) de bestemming van het dak wijzigt; (ix) natuurrampen zoals aardbevingen, stormen en blikseminslagen, of enige externe oorzaak plaatsvindt. Storm wordt hier begrepen als een weersomstandigheid waarbij de windsnelheid hoger is dan 20.8 meter per seconde (windkracht 9 of meer op de schaal van Beaufort).
 2. De garantie kan alleen worden benut als Opdrachtgever bij het melden van de schade het originele garantiecertificaat (of een duidelijke kopie ervan) kan presenteren.

Artikel 16 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever moet klachten over Gebreken met betrekking tot de Overeenkomst schriftelijk kenbaar maken aan Aannemer.
 1. Zichtbare Gebreken moeten direct bij oplevering van de Opdracht aan Aannemer worden gemeld. Voor niet-zichtbare Gebreken die redelijkerwijs niet bij oplevering ontdekt hadden kunnen worden, is de termijn één (1) maand na ontdekking. Voor consumenten is deze termijn anderhalve (1,5) maand. Als u recht heeft op garantie, dan staat dit vermeld op uw offerte.
 2. Klachten over onder meer Gebreken moeten schriftelijk worden gericht aan: info@dakspecialist-de-arend.nl
 3. De omschrijving van de klacht van het vermeende Gebrek of de klachtwaardige omstandigheid moet zo gedetailleerd mogelijk zijn en onderbouwd met bewijsstukken. Partijen zullen vervolgens afspreken hoe en op welke wijze de klacht kan worden opgelost.
 4. In geval van een terechte klacht zal Aannemer eventuele Gebreken corrigeren binnen een redelijke termijn. Aannemer is echter niet aansprakelijk voor de geleden schade als gevolg van deze Gebreken, behoudens de gevallen bij wet voorzien, en levert als zodanig geen Tekortkoming op.
 5. De vordering wegens gebrekkige prestaties kan tot één (1) jaar na het melden van de klacht (mits de klacht binnen de gestelde termijn is gemeld) juridisch worden ingesteld. Daarna vervalt dit recht. Voor verborgen Gebreken geldt artikel 14.6.

Artikel 17 – Verzekering

 1. Indien en voor zover Aannemer werkzaamheden verricht op de locatie van Opdrachtgever, dan wel een door Opdrachtgever aangewezen plek, is de laatstgenoemde verplicht (eventueel geleverde) zaken die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere, maar niet uitsluitend, brand, ontploffings- en waterschade, evenals diefstal.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtgever erkent enkel aansprakelijkheid in het geval van een Gebrek of een toerekenbare onrechtmatige handeling. Bij een toerekenbare Gebrek in de naleving van enige verplichting uit hoofde van of gerelateerd aan de Overeenkomst, of wanneer Aannemer een onrechtmatige handeling pleegt die leidt tot aansprakelijkheid, is deze aansprakelijkheid beperkt volgens de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 2. De aansprakelijkheid van Aannemer voor directe schade, die rechtstreeks voortvloeit uit het Gebrek waaruit de aansprakelijkheid voortkomt, is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarvoor Aannemer verzekerd is, vermeerderd met het eigen risico van Aannemer in verband met die verzekering.
 3. Als om welke reden dan ook geen uitkering onder de genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Aannemer, in afwijking van artikel 7:759 BW (laatste deel), per incident of reeks van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak die kunnen worden aangemerkt als een Gebrek, beperkt tot maximaal € 1000,00 inclusief btw.
 4. Aannemer is niet aansprakelijk volgens artikel 7:754 BW laatste alinea indien Opdrachtgever de aanwijzingen op dit gebied van Aannemer, nadat Aannemer Opdrachtgever heeft geattendeerd op eventuele gevolgen, niet opvolgt.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden; de eventuele redelijke kosten om de ondeugdelijke prestatie van Aannemer aan de Overeenkomst te laten voldoen, voor zover deze aan Aannemer kunnen worden toegerekend; en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 6. De aansprakelijkheid van Aannemer voor indirecte schade (waaronder onder meer wordt begrepen: gederfde winst, gederfde omzet, gemiste kansen, besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie) is nadrukkelijk uitgesloten.
 7. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit het feit dat Aannemer uitging van onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door of namens Opdrachtgever, waarbij Aannemer niet hoefde te twijfelen aan de juistheid ervan.
 8. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eventueel door Aannemer ingeschakelde hulppersonen. De door Aannemer ingeschakelde hulppersonen kunnen echter een beroep doen op de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 9. Iedere vordering tot schadevergoeding op Aannemer die voortvloeit uit een (vermeend) Gebrek in de naleving onder de Overeenkomst vervalt in elk geval één (1) jaar na de dag volgend op die waarop de gebeurtenis waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft, is ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt door Opdrachtgever.
 10. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals weergegeven in de voorgaande leden zijn niet van toepassing in geval de schade van de Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Aannemer of zijn werknemers.

Artikel 19 – Verantwoordelijkheid opdrachtgever

 1. Wanneer meerdere personen een Opdracht verstrekken aan Aannemer als onderdeel van de Overeenkomst, zijn zij gezamenlijk aansprakelijk voor de bedragen die Aannemer verschuldigd is vanwege voornoemde opdracht.
 2. Indien een dergelijke Opdracht direct of indirect wordt gegeven door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, kan deze natuurlijke persoon tevens persoonlijk de Opdrachtgever zijn. Dit vereist dat deze natuurlijke persoon wordt beschouwd als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, ongeacht of deze, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, is opgesteld op naam van een rechtspersoon of op naam van Opdrachtgever als natuurlijke persoon, of beiden.

Artikel 20 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer tegen alle claims van derden die verband houden met de werkzaamheden die Aannemer heeft uitgevoerd in het kader van de Overeenkomst. Als Opdrachtgever door derden wordt aangesproken vanwege deze werkzaamheden, moet Opdrachtgever Aannemer juridisch en anderszins bijstaan, zowel binnen als buiten de rechtszaal. Als Opdrachtgever verzuimt passende maatregelen te nemen, is Aannemer, zonder voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd om zelf maatregelen te nemen. Alle kosten en schade die daaruit voortvloeien, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever en derden.

Artikel 21 – Voorbehoud van eigendom

 1. Aannemer blijft eigenaar van het geleverde/geïnstalleerde/geplaatste werk, inclusief materialen en hulpmiddelen (het “Werk”), totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens Aannemer uit hoofde van enige gesloten Overeenkomst, inclusief vorderingen met betrekking tot aanvullende werkzaamheden en tekortkomingen in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst, evenals vorderingen met betrekking tot schadevergoeding daaruit, of totdat Opdrachtgever het Werk overdraagt in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Gedurende de periode waarin het eigendom van het Werk niet is overgedragen aan Opdrachtgever, moet deze het Werk duidelijk identificeren als eigendom van Aannemer voor derden. Het Werk valt echter onder het risico van Opdrachtgever vanaf het moment van feitelijke levering aan Opdrachtgever.
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor alle eerdere en latere overeenkomsten tussen Partijen.
 3. Aannemer behoudt zich het recht voor om het Werk te verwijderen als Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan voornoemde betalingsverplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met Aannemer.

Artikel 22 – Verwerking van persoonsgegevens

 1. Aannemer voert de verwerking van persoonsinformatie van Opdrachtgever uit om de Overeenkomst tot uitvoering te kunnen brengen. Het is essentieel voor Aannemer om te weten met wie hij zakendoet, op welke locatie hij moet verschijnen en hoe hij contact kan leggen met Opdrachtgever. De gegevens die Aannemer verwerkt, omvatten onder andere de naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van Opdrachtgever. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk. Opdrachtgever verleent zijn instemming met de verwerking van deze persoonsgegevens. Het is vereist dat de persoonsgegevens correct zijn en de betreffende persoon vertegenwoordigen die de Overeenkomst aangaat.
 2. De verwerking van persoonsgegevens door Aannemer zal plaatsvinden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en relevante wetgeving. Dit houdt onder andere in dat er geschikte (technische en organisatorische) maatregelen zullen worden genomen om de gegevens overeenkomstig de AVG te beschermen en te beveiligen.
 3. Opdrachtgever heeft het recht op inzage, vergetelheid, rectificatie en aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking van persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Een verzoek om gebruik te maken van deze rechten kan uitsluitend worden ingediend per e-mail. Voor dergelijke verzoeken moet Aannemer vaststellen wie de persoon is die het verzoek doet. Om de identiteit van Opdrachtgever te verifiëren, vraagt Aannemer om tweefactorauthenticatie (bijv. bevestiging per SMS/WhatsApp, middels e-mailadres, klantnummer, enz.).
 4. Aannemer bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk volgens de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 23 – Klanten

 1. Als Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hebben de dwingende wettelijke bepalingen voorrang boven hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 24 – Rechtsgebied en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op elke Overeenkomst tussen partijen of enig ander relevant document, evenals op alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen hebben tevens de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan een geschillencommissie die van toepassing is op hun specifieke situatie.

OPLEVERINGSVERSLAG – Dakspecialist De Arend
Uitvoerder: Dakspecialist De Arend

Opdrachtgever:


Gerealiseerde werkzaamheden:


Aanvangsdatum werkzaamheden: ________________
Voltooiingsdatum werkzaamheden: ________________

Datum van afronding: ________________

Heeft de opdrachtgever tekortkomingen in het werk vastgesteld: ja / nee. Indien bevestigend, welke:


De vastgestelde tekortkomingen zijn door de opdrachtgever kenbaar gemaakt op de datum:


Zijn eventuele tekortkomingen door de uitvoerder gecorrigeerd vóór de opleveringsdatum: ja / nee.

• De opdrachtgever keurt de opdracht goed.

• De opdrachtgever accepteert de opdracht onder voorbehoud van herstel van de tekortkomingen.*

• De opdrachtgever weigert het uitgevoerde werk, onder vermelding van tekortkomingen.* *Toelichting opdrachtgever: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ *Toelichting uitvoerder: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
De opdracht wordt beschouwd als voltooid, rekening houdend met het bovenstaande.

Ter goedkeuring:

Ter goedkeuring:

Opdrachtgever:

Opdrachtnemer: Dakspecialist De Arend

Wettelijk vertegenwoordigd door:

Wettelijk vertegenwoordigd door:

Datum:

Datum:

Op dit opleveringsverslag zijn de algemene bepalingen van Dakspecialist De Arend (uitvoerder) volledig van kracht.

Nu hulp van een dakspecialist